Baza wiedzy: Delegowanie w Europie

Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors
www.brightonwood.com
Elysium Kadry i płace dla firm delegujących
www.elysium-europe.eu

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

 1. a place of management;
 2. a branch;
 3. an office;
 4. a factory;
 5. a workshop, and
 6. a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

 1. the use of facilities solely for the purpose of stora­ge, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 2. the maintenance of a stock of goods or merchan­dise belonging to the enterprise solely for the pur­pose of storage, display or delivery;
 3. the maintenance of a stock of goods or merchan­dise belonging to the enterprise solely for the pur­pose of processing by another enterprise;
 4. the maintenance of a fixed place of business sole­ly for the purpose of purchasing goods or mer­chandise or of collecting information, for the en­terprise;
 5. the maintenance of a fixed place of business sole­ly for the purpose of carrying on, for the enterpri­se, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
 6. the maintenance of a fixed place of business sole­ly for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxi­liary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an in­dependent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habili- tually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent esta­blishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, un­less the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State me­rely because it carries on business in that State thro­ugh a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a com­pany which is a resident of the other Contracting Sta­te, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either compa­ny a permanent establishment of the other.

 

PROTOCOL

IV. Ad Articles 5, 6, 7, 13 and 24

It is understood that exploration and exploitation rights of natural resources shall be regarded as im­movable property situated in the Contracting State the sea bed and sub-soil of which they are related to, and that these rights shall be deemed to pertain to the property of a permanent establishment in that State. Furthermore, it is understood that the aforementio­ned rights include rights to interests in, or to the be­nefits of, assets to be produced by such exploration or exploitation.

 

 

ELYSIUM zapewnia firmom delegującym pełne wsparcie w zakresie prawidłowego naliczania płac dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymcza­sowych delegowanych za granicę.

 • ELYSIUM – to jedyny system płacowy uwzględnia­jący zmiany w przepisach o delegowaniu
 • ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastycz­ne dopasowanie zasad wyliczeń oraz dokumentów generowanych przez system płacowy
 • ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polski­mi oraz zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfiguro­waniu zasad rozliczania płac na nowych rynkach z uwzględnieniem różnych składników wynagro­dzeń
 • ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM zawiera różne moduły optymalizacyjne zgodne z regulacjami państw przyjmujących
 • ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu, które weszły w życie w 2020 r.
 • ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązujące w państwach, do których delegowani są pracownicy
 • ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 • Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowni­ków ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood: www.BrightonWood.com 

Więcej informacji: www.Elysium-Europe.eu

Kancelaria Brighton&Wood zapewnia fir­mom delegującym:

 • legalne i zyskowne modele delegowania za granicę,
 • optymalizację kosztów związanych z delegowa­niem,
 • sprawdzoną w wielu postępowaniach kontrolnych i sądowych dokumentację dla pracowników, zlece­niobiorców i pracowników tymczasowych delego­wanych za granicę,
 • dokumentację kontraktową,
 • konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania pracowników za granicę,
 • dostęp do wiedzy na temat regulacji w państwach, do których delegowani są pracownicy,
 • dostęp do regulacji państw przyjmujących w zakre­sie stawek minimalnych, czasu pracy, dodatków i innych przepisów, do których stosowania zobligo­wani są polscy przedsiębiorcy,
 • audyty dla firm delegujących w zakresie prawidło­wości i opłacalności delegowania,
 • audyty dla kontrahentów n/t poprawności delego­wania przez polską firmę,
 • certyfikację w zakresie zgodności z normą |CBE-2020 [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy| 

Więcej informacji: www.BrightonWood.com