Baza wiedzy: Delegowanie w Europie

Brighton&Wood European Employment Lawyers & Advisors
www.brightonwood.com
Elysium Kadry i płace dla firm delegujących
www.elysium-europe.eu

ARTICLE 4

DOMICILE FISCAL

1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute person­ne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assu­jettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domici­le, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet Etat.

2. Lorsque, selon là disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

 1. cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habita­tion permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habita­tion permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
 2. si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
 3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
 4. si la situation de cette personne ne peut être réglée conformément aux dispositions des alinéas a), b) et c), ci-dessus, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est consi­dérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

 

 

ELYSIUM zapewnia firmom delegującym pełne wsparcie w zakresie prawidłowego naliczania płac dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymcza­sowych delegowanych za granicę.

 • ELYSIUM – to jedyny system płacowy uwzględnia­jący zmiany w przepisach o delegowaniu
 • ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastycz­ne dopasowanie zasad wyliczeń oraz dokumentów generowanych przez system płacowy
 • ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polski­mi oraz zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfiguro­waniu zasad rozliczania płac na nowych rynkach z uwzględnieniem różnych składników wynagro­dzeń
 • ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM zawiera różne moduły optymalizacyjne zgodne z regulacjami państw przyjmujących
 • ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu, które weszły w życie w 2020 r.
 • ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązujące w państwach, do których delegowani są pracownicy
 • ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 • Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowni­ków ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood: www.BrightonWood.com 

Więcej informacji: www.Elysium-Europe.eu

Kancelaria Brighton&Wood zapewnia fir­mom delegującym:

 • legalne i zyskowne modele delegowania za granicę,
 • optymalizację kosztów związanych z delegowa­niem,
 • sprawdzoną w wielu postępowaniach kontrolnych i sądowych dokumentację dla pracowników, zlece­niobiorców i pracowników tymczasowych delego­wanych za granicę,
 • dokumentację kontraktową,
 • konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania pracowników za granicę,
 • dostęp do wiedzy na temat regulacji w państwach, do których delegowani są pracownicy,
 • dostęp do regulacji państw przyjmujących w zakre­sie stawek minimalnych, czasu pracy, dodatków i innych przepisów, do których stosowania zobligo­wani są polscy przedsiębiorcy,
 • audyty dla firm delegujących w zakresie prawidło­wości i opłacalności delegowania,
 • audyty dla kontrahentów n/t poprawności delego­wania przez polską firmę,
 • certyfikację w zakresie zgodności z normą |CBE-2020 [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy| 

Więcej informacji: www.BrightonWood.com